ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

WATERWISE BV

Artikel 1 Definities

1. WaterWise: WaterWise B.V., opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden, kantoorhoudende te (1942 EN) Beverwijk, aan de Stumphiusstraat 41a (KVK nummer: 32106244, BTW nummer: 814021104B01, www.waterwisebv.com, admin@waterwisebv.nl, 0251764265.

2. Opdrachtgever: de partij die, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, een opdracht geeft aan WaterWise of met wie WaterWise anderszins contracteert.

3. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en WaterWise tot stand komt aangaande de dienstverlening of aanneming van werk door WaterWise.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, toepasselijk op alle offertes van en Overeenkomsten met WaterWise, waaronder eventuele aanvullende of afwijkende Overeenkomsten.

2. In geval van strijdigheid tussen Overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.

3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen intact. De nietige of vernietigde bepaling wordt, zo nodig in redelijk overleg, vervangen door een bepaling, die de strekking het dichtst benadert.

4. Indien WaterWise derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst dan geldt dat deze algemene voorwaarden ook ten behoeve van hen van toepassing zijn, waardoor zij zelf zonodig door de bepaling uit te leggen als een derdenbeding een rechtstreeks beroep op de algemene voorwaarden kunnen doen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1. Een offerte of aanbod van WaterWise BV is ten alle tijde vrijblijvend.

2. Tekeningen, berekeningen, ontwerpen, et cetera die door WaterWise in het kader van het uitbrengen van de offerte en de Overeenkomst zijn vervaardigd zijn en blijven (intellectueel) eigendom van WaterWise, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Aan door WaterWise verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend indien deze adviezen geen betrekking hebben op de Overeenkomst.

4. Fouten of onduidelijkheden in een aanbod of offerte van WaterWise worden zo spoedig mogelijk hersteld. WaterWise kan evenwel nooit aan fouten of onduidelijkheden in de offerte worden gehouden.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem aan WaterWise in het kader van het uitbrengen van een offerte of uitvoeren van een overeenkomst aan te leveren informatie of gegevens.

6. De totstandkoming van een Overeenkomst kan worden bewezen door een door Opdrachtgever en WaterWise ondertekend, schriftelijk stuk of door het feit dat WaterWise uitvoering is gaan geven aan de werkzaamheden als omschreven in de offerte. Indien Opdrachtgever in dat laatste geval niet protesteert tegen de uitvoering van de opdracht door WaterWise, geldt dat de offerte voor Opdrachtgever bindend is.

7. Een overeenkomst tussen WaterWise en Opdrachtgever is door Opdrachtgever niet overdraagbaar, tenzij WaterWise uitdrukkelijk met overdracht instemt.

8. Wijkt de aanvaarding op ondergeschikte punten af van het aanbod, dan komt de Overeenkomst tot stand op grond van het aanbod.

9. Rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn zonder voorafgaande, schriftelijke instemming van WaterWise niet overdraagbaar.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of anders uit de aard van de werkzaamheden of het project volgt.

2. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd geldt, is opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt schriftelijk en tegen de laatste dag van de lopende maand.

3. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is door Opdrachtgever niet tussentijds opzegbaar.

Artikel 5 Prijzen en betaling

1. Door WaterWise genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief nevenkosten zoals reis- en verblijfskosten, et cetera die door WaterWise in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte of Overeenkomst is bepaald.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen factureert WaterWise maandelijks, doch WaterWise is gerechtigd hiervan af te wijken.

3. Voor facturen van WaterWise geldt een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens WaterWise hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag dat op die opdracht ziet.

5. Indien zich na drie maanden na aanvang van de Overeenkomst prijsverhogende omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat van WaterWise niet kan worden verlangd de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten kunnen aan Opdrachtgever prijsverhogingen doorbelast worden.

6. Opdrachtgever is ten aanzien van een betalingsverplichting niet gerechtigd tot verrekening. Evenmin kan Opdrachtgever een beroep op opschorting doen, tenzij sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door WaterWise.

7. Vanaf het moment dat de betalingstermijn van een factuur is verstreken zonder dat betaling van die factuur heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever in verzuim tot de dag der algehele voldoening. Over de periode van verzuim is Opdrachtgever jegens WaterWise 1,5% vertragingsrente per maand over het factuurbedrag verschuldigd. Indien de wettelijke vertragingsrente hoger is dan 1,5% per maand, is Opdrachtgever de wettelijke vertragingsrente over het factuurbedrag verschuldigd.

8. Zodra Opdrachtgever in verzuim raakt ten aanzien van een betalingsverplichting, is Opdrachtgever gerechtigd tot incassering over te gaan en is Opdrachtgever direct gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van WaterWise, te stellen op 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, te allen tijde met een minimumbedrag van € 250,-- (exclusief BTW). Indien betaling van een factuur in rechte van een Opdrachtgever wordt afgedwongen, is Opdrachtgever tevens gehouden alle kosten van WaterWise te vergoeden waaronder mede begrepen de totale kosten van rechtsbijstand van WaterWise.

9. WaterWise is te allen tijde gerechtigd zekerheid te verlangen van Opdrachtgever ter zake de nakoming van de betalingsverplichting van Opdrachtgever en Opdrachtgever verstrekt op eerste verzoek van WaterWise die verlangde zekerheid. Die zekerheid kan ook liggen in het verzoek om een voorschotnota te betalen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst (algemeen)

1. WaterWise voert de Overeenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen uit.

2. Termijnen voor de verplichtingen van WaterWise of termijnen die zij noemt gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding door WaterWise van een door haar genoemde termijn geeft nimmer recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van WaterWise.

3. Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst kunnen worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever. In dat geval draagt de Opdrachtgever er kosteloos zorg voor dat de werkzaamheden op de locatie kunnen worden verricht en dat voldoende gelegenheid voor aan- en afvoer bestaat. Tevens draagt Opdrachtgever op haar kosten zorg voor door WaterWise gewenste faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals afsluitbare opslagruimte, verwarming, (aansluiting voor) stromend water, elektriciteit, et cetera.

4. Opdrachtgever staat in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden in voor de veiligheid van werknemers van WaterWise of door haar ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Opdrachtgever is gehouden de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, al dan niet op verzoek van WaterWise en tot diens tevredenheid.

5. Op eerste verzoek van WaterWise verleent Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6. WaterWise is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.

7. Indien de Overeenkomst ziet op de levering door WaterWise van roerende zaken, dan worden deze zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat pas open zodra de prijs voor de zaken volledig door Opdrachtgever is voldaan.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst (aanneming van werk)

Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst ziet op een aanneming van werk door WaterWise.

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor de uitvoering van het werk benodigde vergunningen en ontheffingen tijdig voor aanvang van het werk zijn verkregen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders uit de Overeenkomst of offerte van WaterWise blijkt, zijn in de prijs van het werk niet inbegrepen de kosten voor grond-, hei-, breek-, funderings-, stukadoors of ander bouwkundig werk, aansluitingskosten van gas, water, elektriciteit, de kosten ter voorkoming of beperking van schade, afvoerkosten.

3. Wijzigingen in het werk en de gevolgen daarvan voor de overeengekomen prijs dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Wijzigingen in het werk leiden in ieder geval tot meerwerk indien er sprake is van wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek, van onjuiste informatie van Opdrachtgever of ingeval van dermate onvoorziene omstandigheden dat van WaterWise niet kan worden verlangd de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten.

4. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan of verlies en diefstal van zaken van WaterWise of van door haar ingeschakelde derden, zoals gereedschappen, materiaal, et cetera welke zich op het werk bevinden. Opdrachtgever is gehouden zich afdoende voor dergelijke risico´s te verzekeren en op eerste verzoek van WaterWise de polis daarvan te verstrekken.

5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien WaterWise heeft medegedeeld dat het werk gereed is en het werk door Opdrachtgever is aanvaard, dan wel door ingebruikname van het werk door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de mededeling van WaterWise dat het werk gereed is schriftelijk aan WaterWise heeft medegedeeld het werk niet te accepteren, geldt het werk na die termijn als opgeleverd. Afkeuring van het werk kan uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd plaatsvinden. Vanaf het moment van oplevering komt het werk voor risico van Opdrachtgever.

6. Indien door omstandigheden die niet in de invloedsfeer van WaterWise liggen het werk niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een buitentemperatuur beneden 3 Graden of boven 25 Graden Celsius, is WaterWise gerechtigd de uitvoeringstermijn te verlengen.

Artikel 8 Ter beschikking stellen van personeel

Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst ziet op ter beschikking stellen van personeel of van zzp’ers/freelancers door WaterWise (hierna gezamenlijk te noemen: “de ter beschikking gestelde persoon”).

1. WaterWise stelt personeel of zzp’ers ter beschikking aan Opdrachtgever voor het in de Overeenkomst omschreven doel. Aan Opdrachtgever wordt het in verband met de ter beschikking gestelde overeengekomen uurloon in rekening gebracht naar aanleiding van de door de ter beschikking gestelde persoon aan WaterWise opgegeven en door Opdrachtgever geaccordeerde uren, dan wel de vaste prijs indien dat is overeengekomen. Het is WaterWise toegestaan eventuele verhoging van de lonen door te berekenen aan Opdrachtgever. WaterWise zal tevens reiskosten van de ter beschikking gestelde persoon bij Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij uitdrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt dat dit bij de prijs is inbegrepen.

2. Indien Opdrachtgever ongemotiveerd weigert de gewerkte uren te accorderen en niet binnen zeven dagen na het einde van de desbetreffende periode een eigen gespecificeerd overzicht van het aantal uren aan WaterWise verstrekt, geldt het overzicht van de ter beschikking gestelde persoon als bindend.

3. In de Overeenkomst wordt tevens de locatie en zo nodig de werktijden, het aantal arbeidsuren, et cetera van de ter beschikking gestelde persoon en zo nodig informatie over de ter beschikking te stellen persoon opgenomen. Eventuele overuren en onregelmatigheidstoeslagen die WaterWise verschuldigd is aan de ter beschikking gestelde persoon, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Terbeschikkingstelling geschiedt uitsluitend in Nederland.

5. Indien Opdrachtgever van het opgegeven doel wenst af te wijken, kan dit uitsluitend met voorafgaande, schriftelijke instemming van WaterWise.

6. WaterWise staat er niet voor in dat de door haar ter beschikking gesteld persoon het door Opdrachtgever beoogde doel haalt. WaterWise en de ter beschikking gestelde persoon hebben uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders uit de Overeenkomst blijkt.

7. Opdrachtgever houdt toezicht over, is verantwoordelijk voor en geeft instructies aan de ter beschikking gestelde persoon (zonder dat daarmee een gezagsverhouding wordt beoogd), waarbij zij het doel van de Overeenkomst in acht neemt en de nodige zorgvuldigheid in acht neemt zoals een goed opdrachtgever betaamt.

8. De terbeschikkingstelling is persoonlijk. Opdrachtgever is niet gerechtigd de ter beschikking gestelde persoon door te lenen aan een derde, tenzij dit met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geschiedt van WaterWise.

9. Opdrachtgever garandeert de veiligheid van de lokalen, gereedschappen en werktuigen waarin of waarmee de ter beschikking gestelde persoon werkt en dat door Opdrachtgever die maatregelen zijn getroffen die noodzakelijk zijn ter voorkoming van schade aan de ter beschikking gestelde persoon. Indien zich tijdens de terbeschikkingstelling een ongeval voordoet, stelt Opdrachtgever WaterWise hier direct van in kennis en zal Opdrachtgever gehoor geven aan verzoeken van WaterWise die het ongeval en de ter beschikking gestelde persoon betreffen. Opdrachtgever is gehouden alle schade aan de ter beschikking gestelde persoon te vergoeden die deze persoon lijdt als gevolg van de schending van voornoemde garantie en Opdrachtgever vrijwaart WaterWise volledig voor aanspraken van de ter beschikking gestelde persoon tot vergoeding van schade die tijdens de terbeschikkingstelling is ontstaan vanwege de schending van voornoemde garantie. Opdrachtgever draagt zorg voor een afdoende verzekering tegen aansprakelijkheid voor dergelijke schade.

10. Met het einde van de opdracht komt ook de terbeschikkingstelling tot een einde.

11. De terbeschikkingstelling eindigt ook indien de ter beschikking gestelde door ziekte of ongeval niet in staat is arbeid te verrichten. Indien Opdrachtgever als gevolg hiervan vervanging verlangt, draagt WaterWise binnen 24 uur na een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever zorg voor vervanging, mits dit in redelijkheid van WaterWise kan worden gevergd. De vervanging geldt als nieuwe Overeenkomst tot terbeschikkingstelling.

12. Het is Opdrachtgever verboden tijdens de Overeenkomst of gedurende 12 maanden na het einde van de Overeenkomst, de door WaterWise ter beschikking gestelde persoon in dienst te nemen of rechtstreeks opdracht aan te verschaffen, tenzij met voorafgegane schriftelijke toestemming van WaterWise aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden.

13. Opdrachtgever is zonder schriftelijke instemming van WaterWise niet gerechtigd de tewerkstelling van de ter beschikking gestelde persoon op te schorten.

14. WaterWise is te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd de ter beschikking gestelde persoon te vervangen voor een persoon van het zelfde niveau als de aanvankelijk ter beschikking gestelde persoon.

15. WaterWise is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen welke het gevolg is van een onjuiste selectie van de ter beschikking gestelde persoon, tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van WaterWise.

16. WaterWise is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of diens relaties veroorzaakt door de ter beschikking gestelde persoon, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WaterWise. De ter beschikking gestelde persoon kan jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep doen op het artikel “beperking aansprakelijkheid, klachtplicht en vervaltermijn” uit deze algemene voorwaarden welk beding mede ten behoeve van hen is opgenomen. Opdrachtgever vrijwaart WaterWise voor eventuele aanspraken van derden in verband met de aan Opdrachtgever door WaterWise ter beschikking gestelde persoon.

Artikel 9 Abonnement

1. WaterWise biedt de levering van diensten en/of Zaken en/of aanneming van werk ook aan in abonnementsvormen. Een abonnement is een bundeling van afzonderlijke levering van Diensten en/of Zaken en/of aanneming van werk. De inhoud van het abonnement wordt bepaald door het moment waarop het aanbod wordt gedaan.

2. Na acceptatie van het aangeboden abonnement, geeft het abonnement Opdrachtgever recht op afname van het aanbod van het abonnement, waarbij wel de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden. Gedurende de looptijd van het abonnement kan Opdrachtgever op eerste afroep gebruik maken van de diensten of werkzaamheden van WaterWise als genoemd in het aanbod.

3. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4. Het abonnement wordt na afloop stilzwijgend telkens met één jaar verlengd, tenzij het abonnement tenminste één maand voor de einddatum van het abonnement schriftelijk wordt opgezegd of uit de aard van het abonnement volgt dat dit abonnement niet verlengd wordt.

5. Het abonnement is niet tussentijds opzegbaar.

6. Het abonnementsgeld dient maandelijks door Opdrachtgever bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk op de eerste dag van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of is overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van automatische incasso of op een andere door WaterWise te bepalen wijze.

Artikel 10 Informatieverstrekking, geheimhouding en relatiebeding (algemeen)

1. Opdrachtgever en WaterWise behandelen de informatie die zij over elkaar uitwisselen als vertrouwelijk.

2. Opdrachtgever verstrekt tijdig aan WaterWise alle inlichtingen, gegevens en documenten die nodig zijn of redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om de Overeenkomst naar behoren te kunnen vervullen en voltooien. Indien hieraan niet wordt voldaan, is WaterWise gerechtigd (de aanvang) van de werkzaamheden op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor schade als gevolg van opschorting.

3. WaterWise is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever of niet gehouden tot restitutie van reeds gedane betalingen, indien WaterWise bij de uitvoering van zijn werkzaamheden is uitgegaan van aan hem verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien door de vertraging die daar door ontstaat of door de onjuiste gegevens (extra) kosten ontstaan voor WaterWise, worden deze kosten op eerste verzoek van WaterWise door Opdrachtgever voldaan.

4. Het is Opdrachtgever verboden tijdens de Overeenkomst of gedurende 12 maanden na het einde van de Overeenkomst, partijen (personen, bedrijven, et cetera) die WaterWise aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld of aan wie door WaterWise de uitvoering van het werk al dan niet in onderaanneming is uitbesteed direct of indirect, tegen betaling of om niet, in dienst te nemen, rechtstreeks opdracht aan te verschaffen of zakelijke contacten mee te onderhouden , tenzij dit gebeurt met voorafgegane schriftelijke toestemming van WaterWise aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden.

Artikel 11 Overmacht

1. WaterWise heeft zonder meer het recht de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder schadeplichtig te worden, indien zij tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en/of door omstandigheden niet binnen haar risicosfeer vallen, en die niet zijn te wijten aan schuld van WaterWise.

2. Indien de overmacht aan de zijde van WaterWise langer duurt dan twee maanden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid, klachtplicht en vervaltermijn

1. WaterWise voert de Overeenkomst naar beste kunnen uit en spant zich bij de uitvoering daarvan tot het uiterste in.

2. WaterWise is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming.

3. De aansprakelijkheid van WaterWise is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het door de verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.

4. Indien de verzekeraar in een voorkomend geval niet of slechts gedeeltelijk tot uitkering van schade over gaat, dan is de aansprakelijkheid van WaterWise voor schade van Opdrachtgever beperkt tot het totale bedrag dat WaterWise aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd uit hoofde van de Overeenkomst of in geval van abonnement, het totale abonnementsgeld van één jaar, doch de te vergoeden schade is evenwel te allen tijde beperkt tot € 10.000,-- per schadegeval.

5. Aansprakelijkheid van WaterWise voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade waaronder mede begrepen gederfde winst en bedrijfstagnatie, is uitgesloten.

6. Het instellen van een vordering van Opdrachtgever tegen WaterWise om nadeel op te heffen of de gevolgen van de Overeenkomst te wijzigen is uitgesloten.

7. De Opdrachtgever kan zich niet meer op een tekortkoming van WaterWise beroepen, indien de Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk en met reden omkleed bij WaterWise over dat gebrek heeft geklaagd.

8. De bevoegdheid van de Opdrachtgever zich op een tekortkoming van WaterWise te beroepen, vervalt in elk geval uiterlijk na één jaar nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had behoren te zijn, althans na één jaar nadat WaterWise de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst heeft afgerond.

9. Opdrachtgever vrijwaart WaterWise voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden indien het lijden van die schade toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

10. Beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WaterWise, of het personeel dat bij haar in dienst is.

Artikel 13 Ontbinding van de Overeenkomst

1. WaterWise is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat WaterWise gehouden is tot enige schadevergoeding, in geval van

    1. surséance van betaling of faillietverklaring van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe;
    2. ondercuratelestelling, onderbewindstelling of overlijden van Opdrachtgever;
    3. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Opdrachtgever

2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door WaterWise, is Opdrachtgever verplicht alle tot dan toe door WaterWise verrichtte werkzaamheden en door haar in het kader van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten, alsmede de (doorlopende) kosten c.q. schade van WaterWise te vergoeden.

Artikel 14 Rechts- en forumkeuze

1. Op de offerte en op de Overeenkomst tussen WaterWise en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen WaterWise en Opdrachtgever worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

3. Indien Opdrachtgever een particuliere opdrachtgever is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en woonachtig is in Nederland, dan geldt in afwijking van het tweede lid van dit artikel dat de wettelijke bevoegdheidsregels gelden.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

WATERWISE

Artikel 1 Definities

1. Waterwise: Waterwise B.V., opdrachtgever, inkoper en gebruiker van deze algemene inkoopvoorwaarden, kantoorhoudende te (1942 EN) Beverwijk, aan de Stumphiusstraat 41a (KVK nummer: 2106244, BTW nummer: BTW nr. 814021104

2. ., www.waterwisebv.com, admin@waterwisebv.nl , telefoonnummer 0251-764265.

3. Opdrachtnemer: de partij die een opdracht aanneemt van Waterwise of met wie Waterwise anderszins contracteert waarbij die partij optreedt als leverancier.

4. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Waterwise tot stand komt aangaande de dienstverlening of levering aan door Waterwise, of die ziet op onderaanneming waarbij Waterwise als hoofdaannemer heeft te gelden en Opdrachtnemer als onderaannemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele algemene leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer, toepasselijk op alle aanvragen om een prijs of om een offerte en op Overeenkomsten met Waterwise waarbij Waterwise optreedt als opdrachtgever of inkoper. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of afwijkende Overeenkomsten, mits het inkoop door Waterwise betreft.

2. In geval van strijdigheid tussen Overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.

3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen intact. De nietige of vernietigde bepaling wordt, zo nodig in redelijk overleg, vervangen door een bepaling, die de strekking het dichtst benadert.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1. Op het moment dat Waterwise een offerte of aanbod wordt gedaan, is deze onherroepelijk en is deze minstens 14 dagen geldig.

2. Eventuele kosten van Opdrachtnemer voor het uitbrengen van een offerte zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

3. Informatie die Waterwise vertrekt in het kader van het uitbrengen van de offerte en de Overeenkomst, blijven (intellectueel) eigendom van Waterwise, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en duidelijkheid van het aanbod en de offerte. Fouten of onduidelijkheden komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

5. De overeenkomst komt tot stand doordat het aanbod van Opdrachtnemer wordt bevestigd door Waterwise.

6. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst zelf uit. Opdrachtnemer is niet gerechtigd (de rechten en plichten uit) een overeenkomst met Waterwise aan een derde over te dragen, tenzij Waterwise uitdrukkelijk met overdracht instemt.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of anders uit de aard van de werkzaamheden, het ingekochte product of het project volgt.

2. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd geldt, is voor Opdrachtnemer opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is door Opdrachtnemer niet tussentijds opzegbaar.

4. Waterwise is te allen tijde bevoegd een Overeenkomst op te zeggen zonder dat zij daartoe schadeplichtig wordt en waarbij zij uitsluitend kan worden gehouden tot vergoeding van de tot het moment van opzegging door Opdrachtnemer gemaakte kosten. Waterwise kan in dat verband in ieder geval nooit tot meer worden aangesproken dan de totale contractsom.

5. Opzegging geschiedt schriftelijk.

Artikel 5 Prijzen en betaling

1. Door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief nevenkosten zoals reis- en verblijfskosten, et cetera die door Opdrachtnemer in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst worden gemaakt.

2. Voor facturen van Opdrachtnemer geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst door WaterWise van de factuur. Facturen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze voldoen aan de wettelijke regels, afdoende zijn gespecificeerd en aan separaat in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

3. Onder geen beding is het Opdrachtnemer na de totstandkoming van de Overeenkomst toegestaan prijsverhogende omstandigheden door te berekenen.

4. Indien Waterwise in gebreke is een factuur tijdig te voldoen, wordt Waterwise schriftelijk in de gelegenheid gesteld om alsnog binnen veertien dagen voor betaling daarvan zorg te dragen.

4.1.Voor het geval Waterwise in verzuim is met een betalingsverplichting, is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW op WaterWise te verhalen.

5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. Het is opdrachtnemer voorts niet toegestaan een beroep te doen op een hem eventueel toekomend retentierecht.

6. WaterWise is te allen tijde bevoegd zekerheid van Opdrachtnemer te verlangen , bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, in geval van vooruitbetaling of in verband met de juiste nakoming door Opdrachtnemer van de Overeenkomst.

7. WaterWise behoudt zich het recht voor de door Opdrachtnemer ter zake het werk verschuldigde premies, waarvoor Waterwise op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, te reserveren of aan Opdrachtnemer te betalen op een door Opdrachtnemer te openen en/of te houden G-rekening. Opdrachtnemer is ook gerechtigd bedoelde inhoudingen rechtstreeks te voldoen aan de betreffende instantie, hetgeen jegens Opdrachtnemer geldt als bevrijdende betaling.

8. Het is Opdrachtnemer zonder voorafgegane schriftelijke toestemming van WaterWise niet toegestaan vorderingen op Waterwise te cederen, dan wel te verpanden of anderszins te bezwaren met beperkte rechten.

Artikel 6 Levering

1. Levering geschiedt franco/DDP, op de door Waterwise opgegeven plaats en bij gebreke daarvan aan het vestigingsadres van WaterWise, op het door Waterwise opgegeven moment.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd in delen (af/op) te leveren, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Waterwise

3. Door Opdrachtnemer genoemde termijnen en de overeengekomen (op)levertermijn zijn fataal. Bij overschrijding daarvan is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.

4. Zodra Opdrachtnemer ermee bekend is of ermee bekend behoort te zijn, dat hij niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn leveringsverplichting zal kunnen voldoen, is Opdrachtnemer verplicht WaterWise hier onmiddellijk schriftelijk over te informeren.

5. Opdrachtnemer draagt zorg voor een onbezwaarde (op)levering, vrij van eigendomsvoorbehoud en vrij van rechten van derden.

6. Voor elke dag dat de oplevertermijn wordt overschreden, is Waterwise gerechtigd Opdrachtnemer een direct opeisbare boete op te leggen van 2% van de overeengekomen prijs per dag, met een minimum van € 200,-- per dag.

7. Waterwise is gerechtigd naast het opleggen van een boete van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen op grond van de wet.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. Zonder voorafgegane schriftelijke toestemming van Waterwise is Opdrachtnemer niet gerechtigd bij de uitvoering van het werk derden te betrekken. Indien die toestemming is verstrekt, is Waterwise op ieder moment gerechtigd die toestemming in te trekken, bijvoorbeeld in het geval Waterwise reden heeft aan te nemen dat de ingehuurde derde ongeschikt is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Wijzigingen in de opdracht worden te allen tijde stipt door Opdrachtnemer opgevolgd, tenzij dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de wijziging een prijsstijging tot gevolg heeft, dient Opdrachtnemer dit binnen 48 uur na het verzoek om wijziging schriftelijk aan Waterwise kenbaar te maken bij gebreke waarvan de prijs niet meer kan worden verhoogd. Indien die mededeling tijdig wordt gedaan, is de wijziging van de overeenkomst pas definitief indien Waterwise schriftelijk instemt met de prijsverhoging. Indien de wijziging noodzakelijkis maar Waterwise stemt niet in met de prijsverhoging, is Waterwise gerechtigd de9 Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat zij daardoor schadeplichtig wordt.

3. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften (zoals veiligheids- en milieuvoorschriften), voorwaarden en bepalingen, waaronder mede begrepen het Bouw besluit, welke bij de uitvoering van de overeenkomst strikt in acht dienen te worden genomen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van de werkzaamheden en het (op) te leveren werk alle toepasselijke wettelijke voorschriften door haar en haar werknemers of hulppersonen worden nageleefd en het (op) te leveren werk aan de wettelijke voorschriften daarvoor voldoet.

4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, op de door Waterwise opgegeven locatie kunnen worden verricht en dat voldoende gelegenheid voor aan- en afvoer bestaat. Opdrachtnemer draagt op eigen kosten zorg voor die faciliteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, zoals elektriciteit, et cetera.

5. Opdrachtnemer is op het werk en bij de uitvoering van de werkzaamheden zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en de veiligheid van zijn werknemers of van door hem ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is gehouden die veiligheidsmaatregelen te treffen die op grond van de wet, regelgeving, richtlijn en Overeenkomst ten minste van hem kan worden verlangd.

6. Opdrachtnemer vrijwaart Waterwise volledig voor aanspraken van derden in verband met het veronachtzamen van veiligheidsmaatregelen of met schade als gevolg van in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden.

7. Opdrachtnemer is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen risico’s op schade bij de uitvoering van het werk. Het te verzekeren bedrag dient minimaal € 2.500.000,-- te bedragen. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Waterwise het polisblad van de betreffende verzekering te verstrekken.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst (aanneming van werk)

Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst ziet op een aanneming van werk door Opdrachtnemer.

1. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Waterwise of haar opdrachtgever alle medewerking te verlenen die nodig is om de voor de uitvoering van het werk benodigde vergunningen en ontheffingen tijdig voor aanvang van het werk te verkrijgen, tenzij dit niet in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

2. In de door Opdrachtnemer opgegeven prijs van het werk zijn inbegrepen de kosten voor grond-, hei-, breek-, funderings-, stukadoors of ander bouwkundig werk, aansluitingskosten van gas, water, elektriciteit, de kosten ter voorkoming of beperking van schade, en afvoerkosten. Opdrachtnemer draagt zorg voor benodigd materiaal en hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld steigers, hoogwerkers, hijsmiddelen, ladders, et cetera, tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt.

3. Opdrachtnemer beschikt over een geldig inschrijvingsbewijs bij het betrokken UWV kantoor.

4. Opdrachtnemer is verplicht een staat van alle op het werk in te zetten werknemers aan Waterwise te verstrekken, alsmede een kopie van hun legitimatiebewijs. Dit dient voor aanvang van de werkzaamheden te gebeuren en bij wijzigingen tussentijds. Opdrachtnemer is ook jegens Waterwise gehouden zich aan alle (wettelijke) verplichtingen jegens de werknemers te houden die ten behoeve van Waterwise worden ingezet. Opdrachtnemer is verplicht kundige, professionele medewerkers en hulppersonen in te zetten bij de uitvoering van het werk.

5. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aan of verlies en diefstal van zaken van Opdrachtnemer of van door haar ingeschakelde derden, zoals gereedschappen, materiaal, et cetera welke zich op het werk bevinden.

6. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebruik daarvan.

7. Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de bezetting op het werk van dien aard is dat de voortgang en tijdige oplevering niet in gevaar komt.

8. Opdrachtnemer is verplicht voor aanvang van de werkzaamheden eventuele (ondergrondse) leidingen en kabels te lokaliseren en op eigen kosten maatregelen te nemen teneinde schade aan leidingen en kabels te voorkomen.

9. Opdrachtnemer is verplicht beschermende maatregelen te nemen teneinde het risico op beschadiging van reeds gereedgekomen werk of niet tot het werk behorende onderdelen te voorkomen.

10. Indien installatie of montage door Opdrachtnemer onderdeel is van de Overeenkomst, dan draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat zij het werk volledig juist en op vakkundige wijze monteert en/of installeert.

11. Waterwise en haar opdrachtgever hebben te allen tijde het recht het (in uitvoering zijnde) werk te inspecteren of te keuren en Opdrachtnemer. Inspectie of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid.

12. Indien het werk niet aan de overeenkomst of verwachtingen van Waterwise of haar opdrachtgever voldoet, heeft Waterwise het recht het werk af te keuren. Tot het moment van keuring blijft het werk voor risico van Opdrachtnemer. Ingebruikname of in ontvangst name van het werk door Waterwise of haar opdrachtgever houdt geen goedkeuring in.

13. Na beëindiging van de werkzaamheden, dient het werk bezemschoon en de bouwplaats schoon achter te worden gelaten.

14. Indien het werk wordt afgekeurd, dient Opdrachtnemer naar keuze van Waterwise zorg te dragen voor kosteloos herstel, voor kosteloze vervanging dan wel er kosteloos voor zorg te dragen dat het werk alsnog in overeenstemming komt met de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer niet binnen de door Waterwise gestelde termijn aan die verplichting voldoet, heeft Waterwise het recht het herstel zelf te doen uitvoeren op kosten van Opdrachtnemer onverminderd andere rechten van Waterwise op grond van de wet.

15. Indien op het werk de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, is Opdrachtnemer verplicht haar administratie zodanig in te richten dat terstond op eerste verzoek aan Waterwise of de daartoe bevoegde instantie inzage kan worden verstrekt in de gegevens in verband met de nakoming van de Overeenkomst en de betalingen en afdrachten die in het kader van die Overeenkomst zijn ontvangen en zijn gedaan.

16. Waterwise is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtnemer die zij lijdt bij of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst die ziet op een aanneming van werk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Waterwise.

Artikel 8 Inlening van personeel

Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst ziet op inlening door WaterWise van personeel. Opdrachtnemer is in dat geval of de inleenkracht zelf of diegene die de inleenkracht ter beschikking stelt.

1. Bij inlening van personeel door WaterWise geldt dat de afgesproken prijs inclusief reis- en verblijfkosten is en inclusief – naar redelijkheid – eventuele wachttijd, onregelmatigheidstoeslag, overuren en andere eventuele nevenkosten.

2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de voor de inlening noodzakelijke vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, et cetera. en voorts dat de door WaterWise ingeleende persoon over voldoende expertise en professionaliteit beschikt welke voor de uitvoering van de werkzaamheden waar de persoon voor wordt ingeleend nodig is, alsmede dat de door WaterWise ingeleende persoon bereid is de betreffende werkzaamheden uit te voeren. De inleenkracht of Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

3. Opdrachtnemer staat er voor in dat de inleenkracht de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk machtig zijn.

4. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van WaterWise de inleenkracht (zich) te (laten) identificeren middels een geldig legimitatiebewijs. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de inleenkracht op het werk een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen.

5. Indien Opdrachtnemer en de inleenkracht niet één en dezelfde is, geldt dat Opdrachtnemer uitsluitend haar eigen personeel met wie zij een arbeidsrelatie heeft aan Waterwise ter beschikking stelt, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders tussen Waterwise en Opdrachtnemer is overeengekomen.

6. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de inleenkracht voldoet aan de vooraf door Waterwise opgegeven kwalificaties. Diegene dient in het bezit te zijn van eventuele door WaterWise te verlangen diploma’s of certificaten. Deze dienen op eerste verzoek van Waterwise te (kunnen) worden verstrekt.

7. Indien de inleenkracht niet voldoet aan het functieprofiel van WaterWise, is Waterwise gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat deze inleenkracht direct doch uiterlijk binnen 24 uur na aanvang van de inlening wordt vervangen.

8. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de inleenkracht op het met WaterWise afgesproken tijdstip en locatie aanwezig is en dat deze persoon zich houdt aan de vastgestelde werktijden, dat deze zich inspant de werkzaamheden waar hij of zij voor wordt ingehuurd uit te voeren zoals dat van een redelijk bekwaam vakgenootmag worden verwacht.

9. De inleenkracht dient zich te bedienen van naar algemene maatstaven fatsoenlijke omgangsvormen en zich tijdens de inlening te onthouden van het gebruik of bezit van alcohol of verdovende middelen. Voorts dient de inleenkracht geen aanstootgevende kledij te dragen, zich te houden aan eventuele huisregels van Waterise of haar opdrachtgever.

10. Onder geen beding komt door de inlening een arbeidsovereenkomst tot stand tussen de inleenkracht en Waterwise.

11. Opdrachtnemer en de inleenkracht indien dat niet één en dezelfde is, dragen er indien het een zelfstandige betreft zonder personeel zorg voor gedurende de inlening een geldige VAR ter beschikking te hebben dan wel voor een vergelijkbaar wettig document waaruit blijkt dat de relatie tussen de inleenkracht en Waterwise niet kwalificeert als een arbeidsrelatie.

12. Aan Waterwise wordt door Opdrachtnemer op eerste verzoek die informatie verstrekt die Waterwise noodzakelijk acht in het kader van de inlening.

13. Opdrachtnemer vrijwaart Waterwise volledig voor aanspraken van derden als gevolg van de betreffende inlening, ook voor aanspraken van overheidswege bijvoorbeeld in het geval de inlening toch als arbeidsrelatie wordt gekwalificeerd of indien een persoon zonder geldige vergunning bij Waterwise te werk is of wordt gesteld.

14. Indien de inlening of de inleenkracht niet voldoet aan de Overeenkomst of aan deze algemene voorwaarden, heeft Waterwise het recht de inlening met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat Waterwise daar schadeplichtig door wordt. Indien Waterwise dit uitdrukkelijk verlangt dient Opdrachtnemer onmiddellijk voor vervanging zorg te dragen. Dit geldt ook ingeval de aanvankelijk ingeleende persoon wegens ziekte of ongeval niet in staat blijkt uitvoering aan de opdracht te geven waar die persoon voor is ingeleend.

15. Indien voor de werkzaamheden van de inleenkracht gereedschap is vereist, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat de inleenkracht tijdens de inlening beschikt over deugdelijk en veilig gereedschap

16. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van de inleenkracht. WaterWise is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik van gereedschap, ook indien dat gereedschap toebehoort aan Waterwise. Opdrachtnemer dient zelf en op eigen kosten zorg te dragen voor maatregelen die noodzakelijk zijn ter voorkoming van schade (zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden) aan de inleenkracht, en is verantwoordelijk voor haar eigen gereedschap. Opdrachtnemer en de inleenkracht vrijwaren Waterwise voor schade aan die persoon of diens eigendommen, tenzij die schade het gevolg is van een aan Waterwise toerekenbare tekortkoming.

17. Opdrachtnemer volgt instructies van Waterwise of van derden die daartoe door Waterwise zijn aangewezen op (zonder dat daarmee een gezagsverhouding wordt beoogd), waarbij zij het doel van de Overeenkomst in acht neemt en de nodige zorgvuldigheid in acht neemt zoals een goed opdrachtnemer betaamt.

18. Indien voor de inlening training noodzakelijk is, draagt Opdrachtnemer daar op eigen kosten zorg voor.

19. De inlening is persoonlijk, tenzij WaterWise vooraf uitdrukkelijk anders bepaalt.

20. Waterwise is bevoegd inleenkrachten te weigeren indien zij daartoe gegronde redenen heeft. De inleenkracht kan door WaterWise de toegang tot het werk worden ontzegd.

21. Met het einde van de opdracht waarvoor de inlening geldt komt ook de inlening tot een einde zonder dat daar nog opzeghandelingen of een opzegtermijn voor geldt.

22. Opdrachtnemer is zonder schriftelijke instemming van Waterwise niet gerechtigd de inlening door Waterwise op te schorten.

Artikel 9 Informatie, geheimhouding, intellectueel eigendom, hulpmiddelen

1. Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat zij voor aanvang van werkzaamheden alle informatie heeft ontvangen die zij noodzakelijk acht voor uitvoering van de Overeenkomst.

2. Opdrachtnemer is verplicht de informatie die zij van WaterWise ontvangt, alsmede informatie over de Overeenkomst en over Waterwise vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden, voor zover het informatie betreft die niet al publiekelijk bekend is.

3. Opdrachtnemer staat er voor in dat bij de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom van derden, en Opdrachtnemer vrijwaart Waterwise tegen alle aanspraken van derden als gevolg van een dergelijke inbreuk, ook als een dergelijke claim niet terecht is. Opdrachtnemer is verplicht alle schade aan Waterwise en die van haar opdrachtgever te vergoeden die zij lijden als gevolg van inbreuk door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst op intellectuele eigendomsrechten van derden.

4. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst (intellectueel) eigendomsrechten ontstaan, rusten die die rechten als ook het recht deze als zodanig te deponeren bij Waterwise.

5. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen die door Waterwise ter beschikking zijn gesteld of die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd of laten vervaardigen, blijven of worden eigendom van Waterwise, en dienen op verzoek van Waterwise direct te worden geretourneerd. Indien Opdrachtnemer hulpmiddelen van Waterwise onder zich heeft, is Opdrachtnemer verplicht zich als een goed huisvader over die middelen te ontfermen en deze uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de Overeenkomst. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zich als eigenaar van de hulpmiddelen te gedragen of deze met beperkte rechten te bezwaren. Hulpmiddelen worden door Opdrachtnemer gemerkt opdat het duidelijk is dat het eigendommen zijn van Waterwise. Indien hulpmiddelen door Opdrachtnemer worden vervaardigd, staat Opdrachtnemer in voor de juistheid en de werking daarvan.

6. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan gedurende de uitvoering van de Overeenkomst alsmede tot één jaar na het einde daarvan direct dan wel indirect, tegen betaling dan wel om niet, rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan met de opdrachtgever van Waterwise of met derden die door Waterwise bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van WaterWise. Evenmin is het Opdrachtnemer gedurende die periode toegestaan en relatiebeding met hen zakelijke contacten te onderhouden. Contact beperkt tot de uitvoering van de Overeenkomst is toegestaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, diens ondergeschikten of diens hulppersonen. Hieronder valt ook schade die ontstaat door de aanwezigheid of het gebruik van zaken die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken.

2. Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat aan Waterwise alle mogelijke aanspraken van Opdrachtnemer jegens de verzekering en diens uitkeringen tot vergoeding van schade. Opdrachtnemer is op eerste verzoek van Waterwise verplicht in het kader van die cessie alle medewerking te verlenen die in redelijkheid van haar kan worden gevergd.

3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever volledig tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

4. Opdrachtnemer is bij aansprakelijkheid van Opdrachtnemer of de vaststelling daarvan verplicht tot vergoeding van alle bijkomende kosten en schadeposten van Waterwise, zoals rentederving of advocaatkosten.

Artikel 11 Garantie

1. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van twee jaar na (op)levering dat de (op)geleverde zaken, (via inlening) uitgevoerde werkzaamheden en het werk van goede kwaliteit zijn, vrij van gebreken en (constructie-, montage-, installatie-, materiaal- en fabricage-) fouten en dat zij aan de overeenkomst en de daarin opgenomen specificaties beantwoorden.

2. Voorts garandeert Opdrachtnemer dat het geleverde werk of de geleverde dienst of zaak voldoet aan de eisen die de wet en Europese regelgeving stelt en die in de betreffende branche gebruikelijk zijn en dat het geschikt is voor het door Waterwise en diens opdrachtgever beoogde gebruik.

3. Indien in de Overeenkomst een afwijkende garantietermijn is opgenomen, dan geldt de in de Overeenkomst opgenomen termijn.

4. Opdrachtnemer zal alle gebreken die tijdens de garantieperiode ontstaan, op verzoek van en in overleg met Waterwise onverwijld op eigen kosten herstellen of vervangen. Alle aanvullende kosten die met het gebrek en het herstel daarvan gepaard gaan komen voor rekening van Opdrachtnemer.

5. Indien Opdrachtnemer niet onverwijld haar verplichtingen uit deze bepaling nakomt, heeft Waterwise het recht een derde de ontstane gebreken te laten herstellen en de kosten daarvan te verhalen op Opdrachtnemer.

Artikel 12 Ontbinding van de Overeenkomst

1. Waterwise is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat WaterWise gehouden is tot enige schadevergoeding, in geval van:

a. surséance van betaling of faillietverklaring van de Opdrachtnemer of eenaanvraag daartoe;

b. ondercuratelestelling, onderbewindstelling of overlijden van Opdrachtnemer;

c. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Opdrachtnemer;

Artikel 13 Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer in overmacht verkeert of daarin dreigt te verkeren, doet zij daarvan onverwijld schriftelijke mededeling aan Waterwise. Daarbij doet zij gedurende de periode van overmacht melding van alle relevante feiten en

2. Indien de situatie van overmacht gedurende 14 aaneensluitende dagen voortduurt of indien gegronde redenen bestaan dat hiervan sprake zal zijn, heeft Waterwise het recht de Overeenkomst zonder dat eerst een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden zonder dat zij daardoor schadeplichtig wordt en om de Overeenkomst door een derde te laten uitvoeren.

3. Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is in ieder geval geen sprake in geval van een overbelast of gehackt computersysteem, gebrek aan personeel, economische omstandigheden, tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of ongeschiktheid van materiaal.

Artikel 13 Rechts- en forumkeuze

1. Op de uitnodiging tot het doen van een aanbod en op de Overeenkomst tussen WaterWise en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Waterwise en Opdrachtnemer worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij Waterwise er voor kiest deze forumkeuze niet te volgen en het geschil voor te leggen aan de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels.